Rozwój lokalny kierowany przez społeczność daje możliwość rozwiązywania często specyficznych problemów PDF Drukuj Email

W sobotę, 21 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się Wielkopolskie Forum Lokalnych Grup Działania, którego organizatorem był Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskie, Wiceprzewodniczący w Polskiej Delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej. Forum zgromadziło przedstawicieli LGD z całej Wielkopolski oraz samorządowców i przedsiębiorców zainteresowanych tematyką LGD. Wśród prelegentów Forum była m.in. Katarzyna Jórga, członek Zarządu Stowarzyszenia Światowid, dyrektor Biura tego Stowarzyszenia.

Uroczystego otwarcia dokonał gospodarz Forum – Poseł Andrzej Grzyb podkreślając duże znaczenie Lokalnych Grup Działania w aktywizowaniu i wspieraniu społeczności obszarów wiejskich w rozwoju aktywności gospodarczej oraz integracji mieszkańców obszaru działania danej LGD.

Głównym zakresem i funkcją Forum było przybliżenie członkom Wielkopolskich LGD jaka suma środków określonych w Wieloletnich Ramach Finansowych 2014-2020 przypadnie Lokalnym Grupom Działania.

Kontekst krajowy ram finansowych przybliżył Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który omówił kwestię dzięki jakim funduszom może być finansowany rozwój kierowany przez lokalną społeczność (RKLS) oraz obszar jaki kwalifikuje się do płynącego z niego wsparcia.  

Kontekst europejski LGD w Wieloletnich Ramach Finansowych 2014-2020 omówił Zbigniew Fąfara -  przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej, a bieżący stan prac przed ostatecznym głosowaniem nad WPR w Parlamencie Europejskim przedstawił poseł do PE Andrzej Grzyb, a wielkopolski kontekst regionalny w tym zakresie omówił Tomasz Bugajski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Leader - metoda rozwoju lokalnego” to tematyka wystąpienia  Katarzyny Jórgi -  prezes Wielkopolskiej Sieci LGD, członka Zarządu Stowarzyszenia Światowid. - CLLD daje nam możliwość realizacji potrzeb lokalnych i rozwiązywania często specyficznych problemów lokalnych poprzez działania oddolne, celowe i dokładnie ukierunkowania – mówi K. Jórga.

 

00_LGD1_3

Więcej…
 
WIELKOPOLSKIE FORUM LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA PDF Drukuj Email

PLAKAT_1024

 
Stanowisko Związku Stowarzyszeń „Wielkopolska Sieć Lokalnych Grup Działania” z dnia 20 sierpnia 2013 r. PDF Drukuj Email

Wielkopolskie Lokalne Grupy Działania (LGD) wnoszą o uwzględnienie na poziomie regionalnym w projekcie WRPO na lata 2014-2020 oddzielnej Osi Priorytetowej dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność umożliwiającej realizację wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie Wielkopolski.

Uzasadnienie

Komisja Europejska (KE) w okresie programowania 2014 – 2020,  zwróciła szczególną uwagę na rozwój lokalny, w tym rozwój obszarów wiejskich i małych miast, w polityce regionalnej. Za szczególnie ważny uznała instrument jakim jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Instrument ten zapisany jest w art. 28 – 31 projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych (WRS).

RKSL jest rozszerzeniem na lata 2014 – 2020 podejścia LEADER, zastosowanego w obecnym okresie programowania w osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Wyróżnić można 7 zasad charakteryzujących podejście LEADER:

-          Współpraca partnerska – Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem międzysektorowym składającym się z przedstawicieli różnorodnych sektorów – publicznego, organizacji społecznych oraz podmiotów gospodarczych;

-          Lokalne finansowanie i zarządzanie – Lokalna Grupa Działania dysponuje środkami finansowymi, którymi zarządza lokalnie i przeznacza je na wsparcie projektodawców z obszaru swojej aktywności;

-          Innowacyjność – program LEADER jest „laboratorium” do testowania nowych podejść do zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

-          Podejście terytorialne – program swym działaniem obejmuje obszar spójny pod względem geograficznym, gospodarczym, historycznym, kulturowym, przyrodniczym; nie mają znaczenia granice administracyjne;

-          Podejście lokalne – oznacza to, że inicjatywa powstania Lokalnej Grupy Działania pojawia się „oddolnie” w społeczności lokalnej;

-          Podejście całościowe – podejście to wymaga opracowania przez Lokalną Grupę Działania całościowego planu działania w postaci tzw. Lokalnej Strategii Rozwoju i realizacji przyjętego planu strategicznego;

-          Tworzenie powiązań i współpracy pomiędzy LGD dotyczy tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy LGD.

Podobnymi założeniami kieruje się instrument RLKS, którego podstawowym celem jest (wg założeń Umowy Partnerskiej z dnia 15 stycznia 2013r.) „zwiększenie udziału społeczności lokalnej w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru. W ten sposób współpraca i wspólne definiowanie potrzeb i problemów oraz propozycji ich rozwiązań prowadzi do spójnego  i zrównoważonego rozwoju danego obszaru i powoduje wzrost aktywności lokalnej społeczności oraz przyczynia się do budowania kapitału społecznego.”

 

Więcej…
 
Projekt rozporządzenia w sprawie wyboru PDF Drukuj Email

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wypracowany podczas posiedzenia GTL w dniu 12.12.2011, wraz z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący PROW 2007 – 2013 w dniu 16.12.2011r.

Pobierz projekt rozporządzenia

 

 
Debata w sprawie małych projektów PDF Drukuj Email

14 lipca 2011 r. w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w ramach Formum Debadty Publicznej "Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju" odbyło się spotkanie na temat: "Małe projekty - wielka sprawa. Stan wdrażania małych projektów oraz możliwości usprawniania ich realizacji."

W debacie udział wzięli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z całej Polski, jak również przedstawiciele beneficjentów małych projektów oraz przedstawiciele urzędów marszałkwskich.

Konferencję otworzył Szef Kancelarii Prezydenta, Jacek Michałowski.Pierwsza część spotkania dotyczyła wymiany doświadczeń w zakresie realizacji małych projektów. Następnie omówiono temat współpracy pomiędzy regionalnymi sieciami lokalnych grup działania. W trzeciej części przedstawiono program LEADER w perspektywie 2014-2020.

Wielkopolskę reprezentowało 8 osób:
Urszula Pużanowska - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska"
Sylwia Świdzińska-Jachna  - Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Źródło"
Irena Wojciechowska  - Stowarzyszenie "Puszcza Notecka"
Ireneusz Witkowski - Stowaryszenie "KOLD"
Anna Mądra - Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania"
Grzegorz Grzunka - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski"
Katarzyna Jórga - Stowarzyszenie "Światowid"
oraz
Małgorzta Blok , główny specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Uczestnicy debaty

Źródło: Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Źródło"

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
 
  Design by guenstige.shop-stadt.de & vista forum