Umowy ramowe podpisane PDF Drukuj Email

Ponad 320 milionów złotych trafi do Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich na terenie Wielkopolski. We wtorek 17 maja Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowy z Lokalnymi Grupami Działania na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Na podstawie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 31 lokalnych grup działania oraz 3 lokalne grupy rybackie złożyły wnioski o wybór Lokalnych Strategii Rozwoju, współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020).

Złożone wnioski zostały ocenione przez komisję ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Komisja składała się z przedstawicieli Zarządu Województwa oraz ekspertów zewnętrznych.

Dla Samorządu Województwa podpisanie umów to bardzo ważny dzień, ponieważ przekazaliśmy ponad 320 milionów złotych na dalszy rozwój naszego regionu. Gratuluję wszystkim Lokalnym Grupom Działania, których strategie zostały przyjęte i życzę, by te fundusze zostały jak najlepiej wykorzystane. Porównanie zrealizowanych w ramach poprzedniej perspektywy zadań, liczby podpisanych umów i wydanych pieniędzy, pokazuje, jak ważna jest rola Lokalnych Grup Działania, które są dla Samorządu Województwa sprawdzonym partnerem - powiedział Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

LGD2

Więcej…
 
Walne Zebranie Członków Wielkopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania PDF Drukuj Email

Walne Zebranie Członków Wielkopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.
W dniu 16 marca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Wielkopolskiej Sieci LGD. Gościem Walnego Zebrania Wielkopolskiej Sieci LGD była p. Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW. Pani Dyrektor poinformowała że w ramach konkursu o wybór złożono 31 Lokalnych Strategii Rozwoju i wszystkie przeszły ocenę formalną, w chwili obecnej zespół niezależnych ekspertów ocenia LSR-y. Wyników nalezy się spodziewać pod koniec kwietnia, a umowy Urząd Marszałkowski planuje podpisać w maju 2016 r.
Zebraniu przewodniczyła Prezes Związku - Katarzyna Jórga, a protokołowała Irena Wojciechowska - Członek Zarządu Związku.
W Zebraniu udział wzięło 27 przedstawicieli Stowarzyszeń.
Walne Zebranie pozytywnie zaopiniowało przedstawione przez Zarząd sprawozdania i na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium. W wolnych głosach tematem wiodącym zebrania była trwająca ocena Lokalnych Strategii Rozwoju, złożonych do 30 grudnia 2015 r. w ramach konkursu na ich wybór.
W Wielkopolsce działa 31 Lokalnych Grup Działania i wszystkie są zrzeszone w Związku.

10334354

 
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność daje możliwość rozwiązywania często specyficznych problemów PDF Drukuj Email

W sobotę, 21 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się Wielkopolskie Forum Lokalnych Grup Działania, którego organizatorem był Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskie, Wiceprzewodniczący w Polskiej Delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej. Forum zgromadziło przedstawicieli LGD z całej Wielkopolski oraz samorządowców i przedsiębiorców zainteresowanych tematyką LGD. Wśród prelegentów Forum była m.in. Katarzyna Jórga, członek Zarządu Stowarzyszenia Światowid, dyrektor Biura tego Stowarzyszenia.

Uroczystego otwarcia dokonał gospodarz Forum – Poseł Andrzej Grzyb podkreślając duże znaczenie Lokalnych Grup Działania w aktywizowaniu i wspieraniu społeczności obszarów wiejskich w rozwoju aktywności gospodarczej oraz integracji mieszkańców obszaru działania danej LGD.

Głównym zakresem i funkcją Forum było przybliżenie członkom Wielkopolskich LGD jaka suma środków określonych w Wieloletnich Ramach Finansowych 2014-2020 przypadnie Lokalnym Grupom Działania.

Kontekst krajowy ram finansowych przybliżył Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który omówił kwestię dzięki jakim funduszom może być finansowany rozwój kierowany przez lokalną społeczność (RKLS) oraz obszar jaki kwalifikuje się do płynącego z niego wsparcia.  

Kontekst europejski LGD w Wieloletnich Ramach Finansowych 2014-2020 omówił Zbigniew Fąfara -  przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej, a bieżący stan prac przed ostatecznym głosowaniem nad WPR w Parlamencie Europejskim przedstawił poseł do PE Andrzej Grzyb, a wielkopolski kontekst regionalny w tym zakresie omówił Tomasz Bugajski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Leader - metoda rozwoju lokalnego” to tematyka wystąpienia  Katarzyny Jórgi -  prezes Wielkopolskiej Sieci LGD, członka Zarządu Stowarzyszenia Światowid. - CLLD daje nam możliwość realizacji potrzeb lokalnych i rozwiązywania często specyficznych problemów lokalnych poprzez działania oddolne, celowe i dokładnie ukierunkowania – mówi K. Jórga.

 

00_LGD1_3

Więcej…
 
WIELKOPOLSKIE FORUM LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA PDF Drukuj Email

PLAKAT_1024

 
Stanowisko Związku Stowarzyszeń „Wielkopolska Sieć Lokalnych Grup Działania” z dnia 20 sierpnia 2013 r. PDF Drukuj Email

Wielkopolskie Lokalne Grupy Działania (LGD) wnoszą o uwzględnienie na poziomie regionalnym w projekcie WRPO na lata 2014-2020 oddzielnej Osi Priorytetowej dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność umożliwiającej realizację wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie Wielkopolski.

Uzasadnienie

Komisja Europejska (KE) w okresie programowania 2014 – 2020,  zwróciła szczególną uwagę na rozwój lokalny, w tym rozwój obszarów wiejskich i małych miast, w polityce regionalnej. Za szczególnie ważny uznała instrument jakim jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Instrument ten zapisany jest w art. 28 – 31 projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych (WRS).

RKSL jest rozszerzeniem na lata 2014 – 2020 podejścia LEADER, zastosowanego w obecnym okresie programowania w osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Wyróżnić można 7 zasad charakteryzujących podejście LEADER:

-          Współpraca partnerska – Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem międzysektorowym składającym się z przedstawicieli różnorodnych sektorów – publicznego, organizacji społecznych oraz podmiotów gospodarczych;

-          Lokalne finansowanie i zarządzanie – Lokalna Grupa Działania dysponuje środkami finansowymi, którymi zarządza lokalnie i przeznacza je na wsparcie projektodawców z obszaru swojej aktywności;

-          Innowacyjność – program LEADER jest „laboratorium” do testowania nowych podejść do zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

-          Podejście terytorialne – program swym działaniem obejmuje obszar spójny pod względem geograficznym, gospodarczym, historycznym, kulturowym, przyrodniczym; nie mają znaczenia granice administracyjne;

-          Podejście lokalne – oznacza to, że inicjatywa powstania Lokalnej Grupy Działania pojawia się „oddolnie” w społeczności lokalnej;

-          Podejście całościowe – podejście to wymaga opracowania przez Lokalną Grupę Działania całościowego planu działania w postaci tzw. Lokalnej Strategii Rozwoju i realizacji przyjętego planu strategicznego;

-          Tworzenie powiązań i współpracy pomiędzy LGD dotyczy tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy LGD.

Podobnymi założeniami kieruje się instrument RLKS, którego podstawowym celem jest (wg założeń Umowy Partnerskiej z dnia 15 stycznia 2013r.) „zwiększenie udziału społeczności lokalnej w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru. W ten sposób współpraca i wspólne definiowanie potrzeb i problemów oraz propozycji ich rozwiązań prowadzi do spójnego  i zrównoważonego rozwoju danego obszaru i powoduje wzrost aktywności lokalnej społeczności oraz przyczynia się do budowania kapitału społecznego.”

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
 
  Design by guenstige.shop-stadt.de & vista forum